Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Dagdas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Pārvaldes institūcijas >> Pašvaldību kultūras pārvaldes institūcija
 Alejas iela 29, Dagda, Dagdas nov., LV-5674
 Marija Micķeviča
 

Apraksts

 2009
 
Izglītības, kultūras un sporta nodaļa ir Dagdas novada pašvaldības struktūrvienība, kas izveidota 2009.gadā, lai īstenotu pašvaldības kompetenci izglītības, kultūras un sporta jomā.
 
Organizēt pašvaldības funkciju izpildi izglītībā, kultūrā un sportā, ko nosaka LR Izglītības likums un citi normatīvie akti.
 
1) nosaka prioritātes kultūras jomā novadā;
2) nodrošina sadarbību valsts kultūrpolitikas realizēšanā ar LR Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo kultūras centru, citām kultūras organizācijām;
3) izstrādā un iesniedz domē apstiprināšanai novada nozīmīgāko kultūras pasākumu un pārraudzībā esošo iestāžu darbības gada plānus, piešķirtā finansējuma ietvaros vada to izpildi;
4)organizē pārraudzībā esošo iestāžu budžeta un investīciju plānošanu un kontrolē to izpildi;
5) izstrādā priekšlikumus un noteiktā kārtībā iesniedz novada domei pieprasījumus budžeta līdzekļu piešķiršanai;
6) izstrādā un realizē novada kultūras atbalsta programmas;
7) organizē skates, konkursus, festivālus, sniedz novada amatierkolektīviem nepieciešamo nodrošinājumu dalībai Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos piešķirtā finansējuma ietvaros;
8) koordinē un kontrolē novada kultūras iestāžu darbību, nodrošina to darbības kvalitātes atbilstību normatīvajiem dokumentiem un sabiedrības prasībām;
9) izstrādā un iesniedz novada domei priekšlikumus par pašvaldības pakļautībā esošo kultūras iestāžu dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju, kā arī sniedz priekšlikumus par novada kultūras iestāžu tīkla optimizāciju;
10) nodrošina līdzvērtīgu un kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību visā novada teritorijā;
11) izstrādā vienotus normatīvos dokumentus novada kultūras iestāžu darbības reglamentēšanai un finansēšanai;
12) veido pārrobežu sadarbības programmas un īsteno projektus kultūras un tālākizglītības jomās;
13) veicina kultūras pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām;
14) nodrošina informācijas apriti par kultūras norisēm novadā;
15) apzina, izvērtē un attīsta kultūras procesa saturu un formas, nodrošinot kultūras pasākumu pieejamību novada izglītības iestādēs, veicinot dažādu vēlmju un interešu grupu radošo darbību;
16) sadarbībā ar radošo profesiju pārstāvjiem, veicina daudzveidīgu kultūras programmu veidošanu un to realizāciju novada izglītības iestādēs.

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

 
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Aktivitātes 2013.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Informācijas tehnoloģijas

IT aprīkojums

 
Aktivitātes 2017.gadā

Pasākumu saraksts

 
Darbība

Darbība pārskata periodā iestādē

 
 9
 0
 9
 852
 0
 852
 

Darbība pārskata periodā izbraukumos

 2