Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Aglona Te Amo

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Nevalstiskas organizācijas >> Sabiedrības integrācija
 Pienenīte, Pieniņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326
 

Apraksts

 2010
 
1. Aktīvas pilsoniskās sabiedrības veidošana, sociālās atstumtības un nabadzības riska mazināšana;
2. Veselīga dzīvesveida popularizēšana un īstenošana sabiedrībā;
3. Vides aizsardzība, vēsturisko objektu apzināšana un kopšana, pasākumu izstrāde un īstenošana to saglabāšanai, publicitātes veicināšana, baznīcu un kapsētu saglabāšanai nepieciešamo līdzekļu piesaiste, projektu piesaiste un īstenošana un citi pasākumi;
4. Nevalstiskā un publiskā sektora sadarbības veicināšana dažādās mērķa grupās, radot vienlīdzīgas attīstību iespējas visām iedzīvotāju grupām lauku un pilsētu teritorijās, informatīvu un izglītojošu pasākumu organizēšana, telpu aprīkojumu iegāde un citu pasākumu veikšana, kā rezultātā tiktu apgūtas jaunas prasmes un zināšanas, kas arī paaugstinātu cilvēku konkurētspēju darba tirgū;
5. Veicināt priekšnosacījumus un sadarbību ar vietējām iniciatīvas grupām, pašvaldībām, sabiedriskajām, reliģiskajām, saimnieciskajām organizācijām un uzņēmējiem, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs, piesaistot sponsoru un labvēļu ziedojumus biedrības mērķu sasniegšanai, realizēt lauku telpas saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, kā arī sekmēt lauku dzīves telpas kvalitātes uzlabošanos ilgtermiņā, izstrādājot un īstenojot dažādus projektus, vienlaicīgi veicinot arī nodarbinātības attīstību lauku un pilsētas teritorijā;
6. Sociālekonomiskās attīstības veicināšana, dabas, tautas tradīciju, vērtību popularizēšana, kultūras mantojuma ilgtspējīga saglabāšana, tūrisma attīstības un pasākumu veicināšana, kultūras dzīves un sporta pasākumu īstenošana valsts un pārrobežu sadarbībā;
7. Veicināt garīgās kultūrvides uzturēšanu, attīstīt procesus, kas vērsti uz garīgās kultūrvides saglabāšanu, piesaistot ziedojumus un dāvinājumus, iesaistīt iedzīvotājus šo kultūrprocesu apritē un apmaiņā starp novadiem un starpvalstu sadarbībā;
8.Visu citu, biedrībām atļauto valsts likumdošanā, darbību un pasākumu īstenošana.

Juridiskais statuss

 Biedrība

Reģistrācija

 50008159641
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Tikšanās laiks jāsaskaņo