Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Gaujienas mūzikas un mākslas skola

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mūzikas un mākslas skola
 Baznīckalns, Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov., LV-4339
 Ilze Dāve
 
 

Izglītības iestāžu reģistrs

 4474902274
 29.12.2009
 Apes novada dome
 Pašvaldības
 Pašvaldības
 Baznīckalns, Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov., LV-4339
 Gaujienas pag., Apes nov.
 62

Apraksts

 1990
 
Gaujienas mūzikas un mākslas skola, sākotnēji – Gaujienas mūzikas skola, dibināta 1990.gada septembrī kā Alūksnes mūzikas skolas filiāle. 1992.gadā Gaujienas pagasta padome pārņem filiāli kā patstāvīgu iestādi un 1998.gadā, pievienojoties Vizuāli plastiskās mākslas programmai, tā tiek nosaukta par Gaujienas mūzikas un mākslas skolu.
 
• Radīt tādu mācību vidi, kurā audzēknis mācās dzīvot pilnvērtīgi un ir atbildīgs, spēj izvirzīt mērķus un sasniegt tos, ir radoša, brīva, uzņēmīga un patstāvīga personība, kura ir spējīga īstenot savas dabas dotās potences.
• Veicināt un sekmēt audzēkņa vēlmi un spēju nepārtraukti pilnveidoties, veidot noturīgu garīgo vērtību sistēmu, attīstīt audzēknī spēju piemēroties mainīgajai pasaulei, attīstīt sevis apzināšanās spēju un prasmi kontaktēties.
• Uzturēt un attīstīt novada kultūrvēsturiskās tradīcijas - piedalīties, organizēt un vadīt novada koncertdzīvi, mākslas izstādes, konkursus, veidojot tos par valsts un starptautiskas nozīmes pasākumiem.
• Radīt labvēlīgus apstākļus ikviena indivīda radošai līdzdalībai Latvijas kultūras mantojuma un dzīvo kultūras vērtību izzināšanā, izkopšanā un tālāknodošanā nākamajām paaudzēm.
 
• Uz iespēju skolā apgūt kvalitatīvu, laikmeta prasībām atbilstošu mūzikas vai mākslas pamatizglītību ar labu audzinošu ietekmi;
• Uz pedagoģiskā procesa pilnveidošanu, balstoties uz pedagogu profesionālu un radošu darbu un sevis pilnveidošanu tālākizglītības programmās;
• Uz audzēkņu patstāvību, radošumu, iniciatīvu un aktivitāti.
Pasākumi

Plānotie pasākumi

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 
 
Ēka tiek īrēta no 1992.gada no Gaujienas ev.lut. draudzes

Telpas kultūrizglītības iestādē

 
 
 
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
 
Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvā muzicēšana